Prioritní program: Mé cíle a vize do roku 2035

Vize 2035

Vize 2035

1. Dokončení překladu islámských textů:

 • Stanovit jasný plán a harmonogram pro dokončení překladu Koránu, sahih Buchari a sahih Muslim do češtiny.
 • Zabezpečit, aby byly překlady provedeny s maximální přesností a srozumitelností pro české čtenáře.

 

 • 2. Rozvoj českého islámského centra:
 • Založit a vybudovat moderní a funkční islámské centrum, které bude sloužit jako duchovní a komunitní středisko pro muslimy v České republice.
 • Začlenit do centra modlitebnu, vzdělávací a kulturní prostory, knihovnu a společenské místnosti.

3. Vytvoření školy islámu:

 • Založit školu islámu, která bude poskytovat komplexní vzdělání v oblasti islámských studií, včetně výuky Koránu, hadísů, islámského práva a historie.
 • Navrhnout osnovy a vzdělávací programy založené na cestě proroka Mohameda a Božím zákoně přesvědčení.
Rozvoj

Rozvoj

4. Propagace a osvěta:

 • Aktivně propagovat a šířit poznání o islámu a jeho hodnotách prostřednictvím různých médií a online platforem.
 • Pořádat veřejné akce, semináře a workshopy, které budou osvětlovat různé aspekty islámu a podporovat mezikulturní porozumění.

5. Mezináboženský dialog:

 • Zapojit se do mezináboženského dialogu a spolupráce s ostatními náboženskými komunitami v České republice.
 • Organizovat setkání a diskuse, které budou podporovat respekt a vzájemné porozumění mezi různými náboženstvími.

6. Výzkum a publikace:

 • Pokračovat v akademickém výzkumu v oblasti islámu a islámských studií s cílem přinášet nové poznatky a porozumění.
 • Publikovat články, knihy a studie, které budou přispívat k rozvoji znalostí o islámu a jeho role ve světě.

7. Sociální a charitativní práce:

 • Angažovat se v sociálních a charitativních aktivitách, které budou přinášet pomoc a podporu potřebným v komunitě.
 • Spolupracovat s dalšími organizacemi na projektech zaměřených na zlepšení životních podmínek a sociální soudržnosti.
Otevřenost a transparentnost

Otevřenost a transparentnost

8. Otevřenost a transparentnost:

 • Zajišťovat otevřenost a transparentnost ve všech činnostech a rozhodování souvisejících s českým islámským centrem a školou islámu.
 • Aktivně komunikovat s veřejností a zapojovat se do dialogu s členy komunity a veřejnými činiteli.

9. Osobní rozvoj:

 • Neustále se rozvíjet a zdokonalovat v roli učence Islámu a lídra komunity.
 • Investovat čas a úsilí do osobního duchovního růstu a pochopení islámu.
Spolupráce

Spolupráce

10. Spolupráce a partnerství:

 • Navazovat a udržovat partnerství s mezinárodními islámskými organizacemi a institucemi, aby se posílila spolupráce a výměna znalostí.
 • Spolupracovat s vládními a nevládními organizacemi na projektech podporujících integraci a harmonii mezi různými náboženstvími a kulturami.

 

 

 

11. Mírová osvěta islámu a mírové projevy:
– Zavedení globálních iniciativ zaměřených na osvětu o mírových hodnotách islámu a prezentaci mírových aspektů tohoto náboženství prostřednictvím vzdělávacích programů, veřejných debat, kulturních událostí a mediálních kampaní.
– Podpora výzkumu a vytváření zdrojů, které osvětlují mírové poselství islámu a ukazují jeho kompatibilitu s moderním světem a hodnotami lidské důstojnosti, spravedlnosti a vzájemného respektu.
– Vytvoření platform pro dialog a sdílení zkušeností mezi muslimskými věřícími a lidmi jiných náboženství či ateistického přesvědčení, aby se přispělo k porozumění a odstranění předsudků.
– Podpora mírových projekcí a aktivit realizovaných muslimskými komunitami po celém světě, které slouží jako příklady projevů míru, solidarity a vzájemného soužití.